Vermin Stop Spray

9,00 

Opakowanie: 750 ml

  • Owadobójczy
  • Spray na insekty

Opis

Trutka przeciw

  • owadom latającym, takim jak muchy, komary, osy i ćmy
  • wędrującym insektom, takim jak roztocza (np. roztocza ptasie), kleszcze, wszy, pchły, wszy włosów i piór, karaluchy, pająki, chrząszcze, stonogi, rybiki i mrówki.

Efekt jest natychmiastowy po kontakcie z muchami lub robactwem; czas działania do 6 tygodni.

Zastosowanie:
W gołębniku, klatki dla ptaków, hodowle zwierząt, inne pomieszczenia w sektorze rolnym.

Dawkowanie

Ungeziefer Stop Spray jest gotowy do użycia. Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskaj powierzchnie przeciw szkodnikom pod kątem z dystansu około 30cm aż powierzchnia stanie się lekko wilgotna.
Podczas stosowanie nie ma potrzeby wyprowadzania zwierząt z gołębnika, klatki stajni.
Po użyciu zapewnić właściwą wentylację.
Złożone jaja i karmniki przykryć. Po powierzchniach wrażliwych, takich, jak polerowane meble, plastik  nie rozpylać. Duże powierzchnie jak stajnie pryskać z użyciem koncentratu Ungeziefer Stop Bad.

Składniki

Substancje czynne:
5,0g/ l (8mg/ g) Permethrin (ISO)
0,5g/ l (0,8mg/ g) Cypermethrin

Uwagi

Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego postępowania:
zgodnie z instrukcją. Nadużycia mogą spowodować problemy zdrowotne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć po podgrzaniu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P210 z dala od źródeł ciepła, gorące powierzchnie, iskry płomieni i inne źródła zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać aerozolu. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P302 + P352

W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: Umyć wodą z mydłem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 ° C P501 Zawartość / pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. Nie używać na dużej powierzchni mieszkalnej. Zawiera permetrynę i cypermetrynę: Może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywanie i utylizacja:
Transportować i przechowywać w pozycji stojącej. Opakowania nie mogą być ponownie wykorzystane. Po opróżnieniu przekazać opakowanie do punktu gromadzenia surowców wtórnych. Recykling materiałów opakowaniowych reguluje Landbell AG.

Pierwsza pomoc:
Informacje ogólne:
W przypadku utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem. Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Nie zostawiaj porażonego bez nadzoru. Wdychanie: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku podrażnienia wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą:
Po zetknięciu ze skórą przemyć wodą i mydłem.
Kontakt z oczami:
Przepłukać dużą ilością wody przy szeroko otwartych oczu, przez co najmniej 15 minut, wezwać lekarza.  Pokazać ten tekst jeśli to możliwe.

baua-Reg.-Nr. 17858

Dodatkowe informacje

Waga 0.7 kg
Go to Top