Stopspray tegen luizen

9,00 

Inhoud: 750 ml

  • Contactinsecticide
  • Ongedierte spray

Beschrijving

Inname- en contactbestrijdingsmiddel tegen

  • vliegende insecten zoals vliegen, muggen, wespen en motten
  • kruipende insecten zoals mijten (bijv. rode vogelmijt, schurftmijt), teken, luizen, vlooien, haar- en vedermijt, wantsen, spinnen, kevers, pissebedden, zilvervisjes en mieren.

De werking treedt meteen na contact met het ongedierte in; de werking bedraagt tot 6 weken.

Gebruik:

voor oppervlakken in duiventillen, vogelkooien, kennels, dierenverblijven en andere agrarische ruimtes.

Dosering

Ungeziefer Stop Spray is gebruiksklaar. Spuitbus voor gebruik schudden. De voorkeursplaatsen, schuilplaatsen en looproutes van het ongedierte vanaf een afstand van ca 30 cm besproeien, tot het oppervlak vochtig uitziet.
Bij vakkundig gebruik hoeven de dieren niet uit de slag, stal of kennel verwijderd te worden. Dieren echter niet behandelen of besproeien.
Na gebruik onmiddelijk voor voldoende ventilatie zorgen.
Nesten en voederplaatsen afdekken. Melkleidingen en melkgereedschap evenals gevoelige oppervlakken zoals meubels en kunststoffen, niet besproeien. Grote oppervlakken zoals stallen, met de oplossing van het insecticide-concentraat Ungeziefer Stop Bad behandelen.

Ingrediënten

Werkzame Stoffen van het aerosol:
5,0 g/ l (8 mg/ g) Permethrin (ISO)
0,5 g/ l (0,8 mg/ g) Cypermethrin

Notes

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen:
Pas op! Alleen ter bestrijding van ongedierte volgens gebruiksaanwijzing. Misbruik veroorzaakt schade voor de gezondheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen door oneigenlijk gebruik. H222 extreem licht ontvlambaar aerosol. H229 Houder staat onder druk: kan bij verhitting barsten. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt sterke oogirritatie. H335 Kan de luchtwegen irriteren. H336 Kan slaperigheid en bewustzijnsverlies veroorzaken. H410 Zeer langdurig giftig voor waterorganismen . P101 Is medisch advies noodzakelijk, verpakking of etiket gereedhouden. P102 Buiten bereik van kinderen houden. P103 Voor gebruik etiket lezen. P210 Van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingshaarden verwijderd houden. Niet roken. P211 Niet in open vuur of andere ontstekingshaarden sproeien. P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. P260 Aerosol niet inademen. P262 Niet in de ogen, op de huid of in de kleding laten komen. P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken. P302 + P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P405 Afgesloten bewaren. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven  50°C . P501 Inhoud/verpakking volgens voorschrift van de gemeente afvoeren. Verwijderd houden van levensmiddelen, dranken en voedermiddelen. Niet op grote schaal in woon- en verblijfsruimtes gebruiken. Bevat  Permethrin en Cypermethrin: Kan allergische reacties veroorzaken.

Bewaring en afvoer:
Spuitbus rechtop transporteren en bewaren. Verpakking mag niet hergebruikt worden. Lege verpakkingen zorgvuldig afvoeren.

Eerst Hulp maatregelen:
Algemene richtlijnen:
Bij aanhoudende klachten medische hulp inroepen. Betroffen persoon in de frisse lucht brengen. Betroffen persoon niet zonder toezicht laten. Niet inademen: Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de luchtwegen de hulp van een arts inroepen.
Na huidcontact:
Bij aanraking met de huid onmiddelijk afwassen met water en zeep.
Na contact met de ogen:
Met veel water het geopende oog minstens 15 minuten lang spoelen en een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.

baua-Reg.-Nr. 17858

Extra informatie

Gewicht 0.7 kg
Go to Top