Herroepingsrecht

Klanten, die afnemers zijn, hebben een herroepingsrecht van 14 dagen. Afnemer is elke natuurlijke persoon, die een overeenkomst met een doel afsluit, dat noch zijn zakelijke noch zijn zelfstandige beroepsmatigheid aan te rekenen is. De volgende regels gelden voor het herroepingsrecht en voor uitsluiting daarvan. Bij verdere vragen over herroeping kan de klant zich aan ons opdrachten-management wenden.

Herroepingsaanwijzing voor afnemers

Herroepingsrecht

U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te beëindigen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de aanvrager is, de laatste goederen in bezit genomen heeft.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons (Vet-SchroederTOLLISAN, tel. 0031-45-544 60 61, info@schroeder-tollisan.com d.m.v. een eenduidige verklaring (b.v. een per post verzonden brief of e-mail), over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. Om van de herroepingstermijn gebruik te maken volstaat het, als u de mededeling over de uitvoering van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (m.u.v. de meerkosten, die volgen uit het feit dat u een andere, als door ons aangeboden en goedkoopste leveringsmogelijkheid gekozen heeft), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, geteld vanaf de dag dat het bericht over de herroeping van deze overeenkomst bij ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, als u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of van u een bewijs ontvangen dat u de goederen retour heeft gezonden, afhankelijk welk het vroegste tijdstip is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag, dat u ons vanwege de herroeping van deze overeenkomst berichtte, aan ons

Vet. Schroeder+Tollisan BV
Wiebachstraat 45
6466 NG Kerkrade
Niederland

terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen toestuurt. U heeft de directe kosten van de terugzending te voldoen. U hoeft voor een eventuele waardevermindering van de goederen alleen op te komen indien deze waardevermindering op grond van een bewijs van niet noodzakelijke omgang van de goederen op u te verhalen is.

Einde van de herroepingsinstructie

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor wiens productie een individuele keuze of bestemming door de afnemer maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de gebruiker toegespitst zijn, bij levering van goederen die snel bederven kunnen of wiens vervaldatum snel overschreden zou worden, die op grond van gezondheidsredenen of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, indien de verzegeling na de levering verwijderd werd, indien deze na levering op grond van de eigenschappen onscheidbaar met andere goederen vermengd werd.