Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van VET Schroeder+Tollisan, geldend vanaf 1 januari 2018

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van VET Schroeder+Tollisan
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 – Levering, uitvoering, eigendomsvoorbehoud en retournering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Geschillen en bevoegdheid rechter

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij u producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door VET Schroeder+Tollisan worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en VET Schroeder+Tollisan;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen VET Schroeder+Tollisan en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als u ter zake van uw bestelling geen herroepingsrecht heeft;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder u en VET Schroeder+Tollisan gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van VET Schroeder+Tollisan
VET Schroeder + Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland
Tel.: 0031-45-544 6061
Fax: 0031-45-544 1126
Internet: www.schroeder-tollisan.com
E-Mail: info@schroeder-tollisan.com
BTW-ID: NL 8229.78.829 B 01 Kamer van Koophandel Nr: 50875760

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VET Schroeder+Tollisan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VET Schroeder+Tollisan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij VET Schroeder+Tollisan zijn in te zien en dat zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als VET Schroeder+Tollisan gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VET Schroeder+Tollisan niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Bij VET Schroeder+Tollisan kunt u per post, per e-mail, per telefoon of per fax bestellen.
2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VET Schroeder+Tollisan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door VET Schroeder+Tollisan is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.
3. VET Schroeder+Tollisan kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VET Schroeder+Tollisan op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Alle persoonlijke gegevens behandelt VET Schroeder+Tollisan vertrouwelijk en volgens de geldende privacy-voorschriften. De complete privacy verklaringen vindt u via: https://www.schroeder-tollisan.com/privacy/?lang=nl

Artikel 6 – Herroepingsrecht
U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de aanvrager is, de laatste goederen in bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons, VET Schroeder+Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland, telefoon 0031 45 5446061, email: info@schroeder-tollisan.com middels een eenduidige verklaring (b.v. per brief, e-mail of telefonisch), over uw besluit deze overeenkomst te herroepen, te informeren. Om van de herroepingstermijn gebruik te maken volstaat het, als u de mededeling over de uitvoering van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt of ons deze telefonisch mededeelt.

Artikel 7 – Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als VET Schroeder+Tollisan u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan
1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de VET Schroeder+Tollisan.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) VET Schroeder+Tollisan. Dit hoeft niet als VET Schroeder+Tollisan heeft aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door VET Schroeder+Tollisan verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Indien u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst is aangevangen tijdens de bedenktijd, bent u de VET Schroeder+Tollisan een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door VET Schroeder+Tollisan is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping
1. U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen, deze overeenkomst te beëindigen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de aanvrager is, de laatste goederen in bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons (VET Schroeder+Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland, telefoon 0031 45 5446061, email: info@schroeder-tollisan.com) middels een eenduidige verklaring (b.v. per brief, e-mail of telefonisch), over uw besluit deze overeenkomst te herroepen, te informeren. Om van de herroepingstermijn gebruik te maken volstaat het, als u de mededeling over de uitvoering van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt of ons deze telefonisch mededeelt.
2. Indien u deze overeenkomst herroept, worden alle betalingen die VET Schroeder+Tollisan van u ontvangen heeft, exclusief de verzendkosten, onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug betaald, geteld vanaf de dag dat het bericht over de herroeping van de overeenkomst bij VET Schroeder+Tollisan ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruikt VET Schroeder+Tollisan hetzelfde betalingsmiddel als u bij de oorspronkelijke betaling gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of van u een bewijs ontvangen dat u de goederen retour heeft gezonden, afhankelijk welk het vroegste tijdstip is.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons vanwege de herroeping van deze overeenkomst berichtte, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen toestuurt.
3. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft VET Schroeder+Tollisan de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat zover de partijen niets anders afgesproken hebben niet bij de volgende overeenkomsten:
1. Overeenkomst ter levering van goederen, die snel bederven kunnen of waarvan diens vervaldatum snel overschreden zou worden.
2. Overeenkomst ter levering van verzegelde goederen, die op grond van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, indien de verzegeling na de levering verwijderd werd. 3. Overeenkomst ter levering van goederen die niet als zodanig bereid zijn en voor diens individuele keuze of bestemming door de gebruiker maatgevend zijn of die zonder twijfel aan de persoonlijke behoefte van de gebruiker aangepast zijn. Onder de in dit artikel vermelde overeenkomsten, vallen ook geneesmiddelen. Daar VET Schroeder+Tollisan B.V. niet controleren kan of na de levering een deskundige omgang met de medicijnen gewaarborgd werd, komen deze niet meer in de handel en worden veiligheidshalve afgevoerd. Daarom is bij medicijnen het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 11 – De prijs
1. Alle prijzen en aanbiedingen gelden alleen voor pakketbestellingen bij VET Schroeder+Tollisan B.V. , Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland en voor online-bestellingen op www.schroeder-tollisan.com. De prijzen op www.schroeder-tollisan.com kunnen afwijken van de prijzen in gedrukte reclame-uitingen en gelden alleen bij online-bestellingen via www.schroeder-tollisan.com.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. VET Schroeder+Tollisan staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan  de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door VET Schroeder+Tollisan, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover VET Schroeder+Tollisan kan doen gelden indien VET Schroeder+Tollisan is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van VET Schroeder+Tollisan, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering, uitvoering, eigendomsvoorbehoud en retournering
1. VET Schroeder+Tollisan zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan VET Schroeder+Tollisan kenbaar heeft gemaakt. De factuur wordt altijd in het pakket bijgevoegd.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal VET Schroeder+Tollisan geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen na bestelling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Mocht VET Schroeder+Tollisan niet binnen 5 werkdagen na bestelling kunnen leveren, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht. Voor eventuele naleveringen worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen kunnen worden uitgevoerd, dan heeft U in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal VET Schroeder+Tollisan het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij VET Schroeder+Tollisan tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan VET Schroeder+Tollisan bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De succesvolle aflevering wordt door een handtekening gevalideerd.
7. De geleverde producten blijven totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden eigendom van VET Schroeder+Tollisan B.V.
8. Retourzendingen dienen te geschieden aan: VET Schroeder + Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland. In het geval van een herroeping of een reclamatie kunt u de goederen retourneren aan VET Schroeder + Tollisan B.V. Wendt u in dit geval aan ons serviceteam op telefoonnummer 0031-45-5446061.

Artikel 14 – Betaling
1. De betalingscondities ten tijde van de bestelling zijn van toepassing en raadpleegbaar via https://www.schroeder-tollisan.com/betaling/?lang=nl
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VET Schroeder+Tollisan te melden. 4. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door de VET Schroeder+Tollisan bent gewezen op de te late betaling en VET Schroeder+Tollisan u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VET Schroeder+Tollisan gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= met een minimum van € 40, 10% over de daaropvolgende € 2.500,=, 5% over de volgende € 5.000,=, 1% over de volgende € 190.000,= en 0,5% boven € 200.000,=, met een maximum van € 6.775,=.

Artikel 15 – Geschillen en bevoegdheid rechter
1. Op overeenkomsten tussen VET Schroeder+Tollisan en u, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Bevoegd om van geschillen kennis te nemen is de Rechtbank Limburg, tenzij de wet dwingend voorschrijft dat een andere rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
3. Zou een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige voorwaarden hierdoor niet beïnvloed. In plaats van de ongeldige voorwaarden gelden in dat geval de wettelijke voorschriften.
4. De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. VET Schroeder+Tollisan is niet bereid, of gerechtelijk daartoe verplicht, aan een alternatieve geschillencommissie voor een geschillenbeslechting in Nederland deel te nemen. Aan een geschillenbeslechting voor een Nederlandse geschillencommissie zal VET Schroeder+Tollisan daarom niet deelnemen.