Stopbad tegen luizen

25,00 

Inhoud: 250 ml

  • Oppervlakkendesinfectie
  • Voor het wekelijkse bad

Dosering 2 ml op 10 liter badwater. Zeer goed werkzaam.

Beschrijving

Directe en langdurige werking tegen veermijten, luizen ( stuitluis ), teken, vlooien, mijten ( rode vogelmijt ), vliegen, wantsen, motten en andere ectoparasieten. 10 Liter gebruiksklare oplossing zijn voldoende voor 100 vierkante meter.

Gebruiken voor:
Dierverblijven zoals bijvoorbeeld duiventillen en pluimveestallen.

Dosering

Oplossing maken, omroeren en met lage druk op oppervlakken en voorwerpen spuiten waar vliegen en ongedierte graag komen: Pilaren, balken, kozijnen, tussenwanden, boxwanden, kieren en spleten etc. Zo nodig 1-2 maal na steeds 7 dagen de behandeling herhalen, om de ontwikkeling van neten te verhinderen. Belangrijk is, alle hoeken, zitplaatsen, kieren en spleten te behandelen.

150 ml op 10 liter water (bij sterke infectiedruk) of 100 ml op 10 liter water bij geringe infectiedruk.
2 ml op 10 liter badwater. Zeer goed werkzaam. Kan wekelijks aan het badwater toegevoegd worden.

Ingrediënten

Per 1 liter:
Cypermethrin 100 g

Notes

Veiligheidsmaatregelen:
H302 Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. H304 Kan bij inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332  Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. H411 Giftig voor waterorganismen, met langdurige werking P101 Is geneeskundig advies noodzakelijk, verpakking of etiket gereedhouden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Voor gebruik het etiket lezen. P273 Niet in het milieu laten komen. P280 Handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. P281 Voorgeschreven persoonlijke bescherming gebruiken. P284 Luchtwegen beschermen. P301 + P310 BIJ INSLIKKEN: Direct VERGIFTIGINGENCENTRUM of arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enige minuten lang voorzichtig met water spoelen, aanwezige contactlenzen zo mogelijk verwijderen. Verder spoelen. P330 Mond spoelen. P331 NIET laten braken. P501 Verpakking zorgvuldig afvoeren. Veiligheidsaanwijzingen voor de beroepsmatige gebruiker op aanvraag beschikbaar.
Giftigheid:
92.1% Van het mengsel bestaat uit een of meer bestanddelen met onbekende acute inhalatie toxiciteit. 88.1% Van het mengsel bestaat uit een of meerdere bestanddelen met onbekende acute orale toxiciteit.
Algemene aanwijzingen: Besmeurde, doordrenkte kleding direct uittrekken. Betroffene warmhouden, rustig houden en toedekken.
Na inademen: Voor frisse lucht zorgen, direct een arts raadplegen.
Na huidcontact: Bij contact met de huid direct afwassen met water en zeep. Direct een arts raadplegen.
Na contact met de ogen: Met veel water bij open ooglid  minstens 15 minuten lang spoelen een een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen.

Na inslikken: Niet laten braken. Direct een arts raadplegen. Mond grondig met water spoelen.
Oppervlaktewaterbescherming: Middel en resten hiervan alsook lege verpakkingen en houders niet in het oppervlaktewater terecht laten komen.

Bewaren en afvoeren: Fles rechtop bewaren en transporteren. Niet beneden 5°C bewaren. Verpakking mag niet hergebruikt worden. Resten en oude voorraad afvoeren als chemisch afval. Lege verpakkingen afvoeren als chemisch afval. Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.

Extra informatie

Gewicht 0.4 kg
Go to Top